• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny 

w Krakowie (UEK) z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków (dalej: „administrator”).

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@uek.krakow.pl, tel. (12) 293 75 90;

3. Pani/Pana dane osobowe, podane w formularzu rekrutacyjnym będą przetwarzane 

w celu przeprowadzenia rekrutacji na studia, a w przypadku przyjęcia Pani/Pana 

na studia - na potrzeby wykonywania praw i obowiązków Uczelni wynikających 

z przepisów prawa, w szczególności w zakresie: realizacji procesu dydaktycznego, dokumentowania przebiegu studiów, przyznawania stypendiów, zakwaterowania w domu studenckim oraz wykonywania innych zadań przewidzianych dla uczelni publicznej 

w przepisach prawa.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. c) i e) RODO w związku 

z wypełnianiem przez administratora obowiązków prawnych oraz wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podstawą prawną przetwarzania danych może być również art. 6 ust.1 lit. f) RODO, w związku z realizacją przez administratora prawnie uzasadnionego interesu Uczelni lub strony trzeciej (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń), a także art. 6 ust.1 lit. a) RODO – Pani/Pana zgoda. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, 

w szczególności podmiotom zewnętrznym świadczącym dla administratora usługi 

z zakresu obsługi informatycznej lub prawnej, firmom pocztowym i kurierskim, a także podmiotom uprawnionym do kontroli działalności administratora oraz podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak Ministerstwo Edukacji i Nauki lub inne organy państwowe – na podstawie ich pisemnego wniosku.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

- w przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan przyjęta/-y na studia - przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji na studia, maksymalnie przez okres 3 lat od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji,

- w przypadku przyjęcia Pani/Pana na studia - przez okres realizacji toku studiów, 

a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – 

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

Jest Pani/Pan zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacji.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowaniu.